Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Normativa ETSAB

(extret de la normativa acadèmica dels estudis de grau de la ETSAB)

En finalitzar el període lectiu, el professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada.
La Comissió de curs coordinarà, al inici de cada semestre, la programació dels actes d'avaluació continuada de les assignatures a partir de les dates proposades per les professores i professors responsables de cada una d'elles. El calendari d'aquests actes d'avaluació serà publicat en un màxim de 15 dies des del inici del semestre. L'Escola, com a responsable de la programació dels actes d'avaluació, vetllarà pel seu compliment i per la seva difusió.
Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable a la o el Cap d'Estudis, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de matriculació. La/l'estudiant que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les previstes.
El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació d’aquesta suposi la superació de l’assignatura. En finalitzar el període d’exàmens, i en les dates establertes al calendari acadèmic de l’escola, el professorat de l’assignatura lliurarà a l’escola l’Informe d’Avaluació amb les qualificacions descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, tenint en compte les normes establertes a l’apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica de Grau de la UPC.
Els/les estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de l'avaluació final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir les observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els/les estudiants de cara a l'avaluació final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, la data en què sortiran les qualificacions i el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels/les estudiants. La/l'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor o professora que l'ha qualificat. L’escola farà públics els resultats de l’avaluació.
Ha de preveure que la/l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final.
- Ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés d'aprenentatge dels/les estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. La/l'estudiant té el dret a presentar-se a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació continuada.
- Ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació continuada.
L'Escola vetllarà pel correcte funcionament dels processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes i/o conflictes que afectin als mateixos. Així mateix, l'Escola comunicarà l'incompliment o infracció d'aquesta normativa a la Comissió d'Avaluació del professorat, que prendrà les mesures oportunes i les comunicarà a les afectades i afectats.

Normativa UPC

(extret de la normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC)

1. Els estudiants tenen dret a l’avaluació de totes les assignatures de les quals s’han matriculat.

2. Si a un estudiant no li és possible fer una prova d’avaluació per motius excepcionals i justificats degudament, el centre docent en pot considerar l’excepcionalitat i pot arbitrar, si escau, les mesures necessàries perquè el pugui realitzar, sempre dintre del període lectiu correspFivent. No obstant això, el centre docent únicament està obligat a canviar les dates dels actes o proves d’avaluació que són més significatius en l’avaluació final de l’assignatura. D’altra banda, l’estudiant que es matricula d’assignatures amb algun tipus d’incompatibilitat horària no en pot reclamar, per aquest fet, l’avaluació en dates diferents a les previstes.

3. Els estudiants tenen dret a obtenir un justificant documental d’assistència a un acte d’avaluació.

4. El professor o professora pot sol·licitar la identificació dels estudiants en qualsevol moment durant la realització d’un acte d’avaluació.

5. Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la qualificació d’un o més estudiants constitueixen una realització fraudulenta d’un acte d’avaluació. Aquesta acció comporta la qualificació descriptiva de suspens i numèrica de 0 de l’acte d’avaluació i de l’assignatura. Si l’estudiant considera incorrecta la decisió, pot formular una queixa davant del director o directora o el degà o degana del centre docent i, si la resposta no el satisfà, pot interposar un recurs davant del rector o rectora.

7. Els treballs presentats es retornen als estudiants a petició pròpia. La reproducció total o parcial d’aquests projectes o la seva utilització per a qualsevol altre fi ha de tenir l’autorització explícita dels autors o autores.

8. Correspon al director o directora o el degà o degana del centre docent resoldre les al·legacions sobre els aspectes no inclosos en les normatives.

La persona responsable de cada assignatura elabora, conjuntament amb el professorat que la imparteix, una proposta de pla docent, que ha d’incloure els criteris d’avaluació, el mètode de qualificació i la ponderació de les proves d’avaluació. Correspon a l’òrgan de govern del centre que té les competències en l’avaluació dels estudiants aprovar les propostes abans de l’inici del curs, fer-ne la màxima difusió utilitzant els recursos que tingui a l’abast, vetllar perquè s’apliquin correctament i fer-ne la interpretació en el supòsit que sorgeixi algun dubte.
En qualsevol cas, els criteris d’avaluació, el mètode de qualificació, la ponderació de les proves d’avaluació i les proves que són recuperables i les que no ho són s’han de publicar en tots els casos a la guia docent de les assignatures i no es poden modificar, en cap cas, durant el curs acadèmic.
Per estimular l’aprenentatge progressiu a un ritme regular dels estudiants, en l’avaluació de les assignatures s’han de tenir en compte els resultats obtinguts en els diferents actes d’avaluació que han fet al llarg del curs. El mètode de qualificació de les assignatures s’ha de definir de manera que els resultats dels actes d’avaluació es prenguin en consideració en la qualificació final i de manera que hi hagi un cert grau de proporcionalitat entre els crèdits assignats a les activitats acadèmiques avaluables i el seu pes en l’avaluació. El pla docent de les assignatures també pot preveure una prova final de caràcter global la superació de la qual comporta la superació de l’assignatura.
En el mètode de qualificació d’una assignatura no es poden establir condicions de nota mínima en cap acte d’avaluació per tenir en compte els resultats de la resta. No obstant això, si entre les activitats programades hi ha projectes o treballs pràctics, bé siguin de laboratori o de camp, el pla docent de l’assignatura pot preveure que sigui una condició necessària per superar l’assignatura realitzar-los i presentar els informes que hi estiguin associats.
Els estudiants poden sol·licitar a la direcció del centre fer una prova que determini la qualificació d’una assignatura. Si la resposta és positiva i l’assignatura inclou projectes o treballs pràctics, el centre ha d’arbitrar les mesures adients per incorporar-los a l’avaluació.

El sistema d’avaluació de les assignatures ha de preveure procediments que permetin reconduir resultats poc satisfactoris obtinguts durant el curs.
Si n’hi ha, la qualificació de la prova global final ha de substituir, sempre que sigui superior i que coincideixin els aspectes avaluats, els resultats obtinguts en els actes d’avaluació que s’han fet al llarg del curs. Després de la publicació de les qualificacions finals, els centres que han decidit aplicar la reavaluació han d’obrir un període de reavaluació per a les assignatures que ho tinguin previst a la guia docent. La reavaluació s’ha de fer durant el curs acadèmic.
El procés de reavaluació consisteix a valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura i s’ha d’adaptar a les característiques de les competències i activitats formatives programades. Les condicions en què es realitza han de constar a la guia docent. No poden concórrer a la reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja l’han superada ni els que han obtingut la qualificació de no presentat. Els centres poden establir altres condicions genèriques per accedir a la reavaluació, així com condicions de qualificació màxima que s’hi pot obtenir. També s’hi poden afegir requisits específics derivats de les característiques de determinades assignatures. En qualsevol cas, la guia docent ho ha de concretar.
Un cop ha finalitzat el període de reavaluació i de revisió, se’n fa el tancament i se signen les actes d’avaluació.
La menció de matrícula d’honor es pot atorgar als estudiants que tenen una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d’honor que s’atorguen no pot ser superior al 5 % dels estudiants matriculats en una matèria en el període acadèmic correspFivent, excepte si el nombre total d’estudiants matriculats és inferior a 20, cas en el qual es pot atorgar una sola matrícula d’honor.

Normativa referent al dret de reunió

 

ARTÍCULO 8

extret de la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación

 

Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.

 

ARTÍCULO 7

extret del Estatuto del Estudiante

 

Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 

1 Los estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes, individuales o

colectivos: 

 r) A la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario, exenta de toda discriminación directa e indirecta, como expresión de la corresponsabilidad en la gestión educativa y del respeto proactivo a las personas y a la institución universitaria.