Comparteix:

Àmbit universitari

Comparteix:

Representació

Els diferents membres de la delegació formen part de diferents comissions i grups de treball de l'escola on la delegació té representativitat. Aquestes comissions són la Comissió Permanent, la Redactora, la d'Avaluació, la de Normativa, la d'Espais i el Claustre. També hi ha un o dos estudiants com a representant a cada departament.  

 

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta d'Escola.

La formen els caps de departament, membres del PAS, el director i els subdirectors i 7 estudiants

membres de la junta d'escola, escollits entre els membres de la delegació a començament de cada curs.

 


 

Comissió Redactora

És la comissió encarregada de participar en els processos de redacció dels diferents plans d'estudis,

màsters, etc. La formen els caps de departament, membres de l'equip de direcció i un estudiant amb

dret a vot, tot i que hem escolllit que siguin dos per qüestions de funcionament.

 

 

Comissió d'Avaluació

La Comissió d'Avaluació Acadèmica és l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments

fets a l'ETSAB i d'avaluar l'activitat docent dels departaments i de la tasca docent dels professorsa

dscrits a l'ETSAB. A més, contribueixen a desenvolupar un sistema d'enquestes més adequat a

l'ensenyament de l'arquitectura. 


Claustre

El Claustre és l'òrgan de govern i de màxima representació de la UPC. Es convoquen un parell o

més cada quadrimestre, i és on s'aproven la majoria de decisions importants en relació a l'universitat.

La delegació té 6 claustrals.

 

 

 

 

Comissió de Normativa

És un grup de treball creat per desenvolupar, durant els pròxims mesos, i juntament amb membres

de l'equip de direcció i membres d'altres col·lectius de l'escola, la nova normativa de l'ETSAB, d

e la junta d'escola i de la comissió permanent. En formen part tots els membres de junta.

Comissió d'Espais

És un grup de treball creat a finals de l'any 2014 per treballar conjuntament amb la sotsdirecció

d'Espais i Infraestructura de l'ETSAB, fent valer les necessitats dels estudiants quant a equipament,

espais, logística...

 

Comissió de Biblioteca

La Comissió Biblioteca és un òrgan consultiu encarregat d'assessorar al director i a la Junta d'Escola 

sobre la gestió, les adquisicions, el manteniment i la difusió dels fons bibliogràfics i documentals

de la Biblioteca i de l'Arxiu Gràfic de l'ETSAB i dels departaments.


 

 

Representants als departaments


Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), presenta una estructura matricial basada en centres docents i departaments, que imparteixen els programes de doctorat i proporcionen recursos als diferents grups d'investigació. Actualment l'ETSAB s'organitza en 5 departaments amb estructures diverses.


Dels 5 departaments actuals, n'hi ha de gran escala, com el de Tecnología de l'Arquitectura, que inclou diversos àmbits de coneixement en la seva estructura, o altres departaments més específics com el de Representació Arquitectònica, el d'Urbanisme i Ordenació del Territori, el de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació o el de Projectes Arquitectònics, cadascun amb les seves especificitats i estructura pròpia. Hi ha també la Secció de Física Aplicada, una secció departamental, entesa com una part del departament transversal de tota la UPC.


El professorat que imparteix docència a l'ETSAB està adscrit en algún d'aquests departaments. La gestió i participació dels docents té lloc en els òrgans de govern de cada departament, amb una representació ponderada en funció del nivell acadèmic i de contractació.

 

Departament de Projectes Arquitectònics


 

Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori


 

Departament de Representació Arquitectònica
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura


 

Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació